SFS remissvar Centrala studiestödsnämndens förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet och kompletterande promemoria från Utbildningsdepartementet

För merparten av förslagen har SFS inga synpunkter. SFS ställer sig positiva till några av förslagen.