Utbildningsdepartementet

Utbildningsdepartementet

I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34)

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på remissen av betänkandet I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34). Flera av utredningens förslag är bra men löser inte de grundläggande problemen. Att en så stor andel ungdomar inte slutför ett nationellt gymnasieprogram eller uppnår högskolebehörighet måste ses som ett misslyckande för Sverige som kunskapsnation. Politikens primära fokus måste vara att fler ska slutföra gymnasiet och på så sätt bli behöriga till vidare studier. Andra lösningar, exempelvis komvux eller yrkespaket inom introduktionsprogram, kan vara nödvändiga säkerhetsventiler när systemet misslyckas för att fler elever ändå ska ha en chans på arbetsmarknaden. Åtgärderna får dock inte stanna vid sådana nödlösningar och utredningen kan inte ligga till grund för gymnasiepolitikens övergripande inriktning.

Utbildningsdepartementet

Remissvar: Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå. SFS har inga direkta invändningar mot att en del gymnasieelever i dagsläget beviljas
undantag och får läsa kurser på högskolenivå, men möjligheten bör inte utökas.