SFS remissvar Ett trygghetssystem för alla (SOU 2023:30)

SFS har erbjudits att lämna sina synpunkter på remissen av Ett trygghetssystem för alla (SOU 2023:30). SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har ungefär sextio medlemskårer vilka tillsammans representerar ungefär 390 000 studenter och doktorander.