SFS remissvar Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

SFS ställer sig i huvudsak kritiska till de förslag på åtgärder som framförs. SFS delar i mångt och mycket bilden av universitet och högskolor påverkas av ett förändrat säkerhetsläge. Det är angeläget att stärka lärosätenas beredskap kring de nya hot som växer fram i omvärlden. Flera av utredningens förslag är inte ändamålsenliga utifrån det. SFS tillstyrker dock förslaget om att utreda hur en stödfunktion för säkerhetsfrågor kan etableras.