SFS remissvar Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken

SFS avstyrker förslaget.

SFS anser att all högre utbildning automatiskt bör ge rätt till omställningsstudiestöd, förutsatt att den sökande uppfyller de övriga villkoren för stödet.

SFS är starkt kritiska till att rätten till omställningsstudiestöd är avhängigt en bedömning av huruvida utbildningen stärker den sökandes ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov. SFS har i två tidigare remissvar bland annat lämnat följande synpunkter:

  • Vad som stärker individens ställning på arbetsmarknaden är högst individuellt och avgörs bäst av individen själv
  • Utbildningsutbudet inom högre utbildning är redan utformat med hänsyn till studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov
  • Att göra en bedömning från fall till fall öppnar upp för godtycke och är rättsosäkert
  • Att låta omställningsorganisationerna yttra sig är administrativt tungt.

Dessa skäl är fortfarande giltiga.

Klicka på länken nedan för att ta del av hela remissvaret.