SFS remissvar P2-32/2324 Extra remiss – Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnaderSFS remissvar

SFS föreslår en ändring i krav om öppningsbara dörrar och balkonger. SFS har i övrigt inga synpunkter på förslagen i denna remiss.