Utvecklat samarbete för verksamhetsförlagd utbildning – långsiktiga åtgärder för sjuksköterskeprogrammen (SOU 2024:9)

SFS både tillstyrker av avstyrker förslagen i utredningen. SFS är särskilt positiv till att utredningen ger förslag rörande merkostnader för studenter vid VFU.