Ny skrivelse: Regeringen behöver grundlagsskydda akademisk frihet

Jacob Färnert, SFS ordförande. Foto: Maria Cruseman

I en gemensam skrivelse har SFS tillsammans med flera andra organisationer i högskolesektorn uppmanat regeringen att ge ett tilläggsdirektiv om akademisk frihet i den pågående grundlagsutredningen. Syftet är att ytterligare skydda och främja den akademiska friheten i Sverige genom att skriva in den i grundlagen.

SFS har tillsammans med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) samt Sveriges unga akademi (SUA) skickat en skrivelse till utbildningsminister Mats Persson och statssekreterare Maria Nilsson om akademisk frihet. Skrivelsen betonar behovet av att ytterligare skydda den akademiska friheten i Sverige genom ett tilläggsdirektiv i den pågående grundlagsutredningen. I skrivelsen hänvisar vi till den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som betonar vikten av att skydda den akademiska friheten. 

Det är positivt att den akademiska friheten är inskriven i högskolelagen, men det räcker inte. Lärosätena kan inte på egen hand garantera och skydda lärare och forskares möjlighet till kunskapsspridning. Politiken måste även tillförsäkra rätten för lärare och forskare att i media, i klassrummet och i det offentliga samtalet lyfta fram alla former av fakta och vetenskapligt förankrad kunskap. Denna rätt behöver värnas och skyddas genom grundlagen.

Den nuvarande parlamentariska kommittén, som utreder skyddet för grundläggande fri- och rättigheter, uppmanas därför att få ett tilläggsdirektiv som specifikt adresserar den akademiska friheten.

Jacob Färnert, ordförande för SFS, om behovet av detta tilläggsdirektiv:

– För mig, studenterna och SFS är den akademiska friheten inte endast central för våra universitet och högskolor, utan också för hela vårt samhälle. Genom att skydda och främja akademisk frihet i vår grundlag kan vi säkerställa en starkare och mer robust akademi i Sverige. Det är en nödvändighet att vi som nation fullt ut uppfyller våra åtaganden som demokrati.

Läs hela skrivelsen nedan.