SFS och lärosäten i gemensam klimatsatsning 

Klimatnätverket

Hållbarhet är en central fråga som påverkar oss alla. Lärosätena har en stor del i omställningen till ett hållbart samhälle, vilket innebär både att själva minska sin egen negativa miljö- och klimatpåverkan och att bidra med forskning och till övriga samhället. Eftersom lärosätena är stora organisationer har de en betydande påverkan på miljön och klimatet. Här tycker SFS att det ska finnas lärosätesöverskridande arbete för hållbar utveckling.

Därför är SFS med i Lärosätenas klimatnätverk (kallat Klimatnätverket), som skapades för att lärosätena gemensamt ska kunna arbeta med strategier och lösningar för att minska sin klimatpåverkan. SFS ingår i värdkonstellationen för Klimatnätverket tillsammans med representanter på miljö- och hållbarhetspositioner från Sveriges lantbruksuniversitet (ordförande), Karolinska institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet, Umeå universitet, samt Örebro universitet. 

Syftet med Klimatnätverket är att stärka lärandet, utbytet och samarbetet mellan lärosätena inom klimatområdet, dela goda exempel på lärosätenas klimatarbete, bidra med nya idéer och perspektiv, samt ​​underlätta för lärosätena att uppfylla sin del av Parisavtalet. Klimatnätverket ställer sig bakom Klimatramverket, som tillkommit på initiativ av lärosäten och som många av Sveriges lärosäten har anslutit sig till. 

Klimatnätverket finansieras till hälften av Formas och Vinnova, och till hälften av lärosätena i värdkonstellationen. Satsningen ska pågå i 4 år.  

Avslutningsvis kan vi tipsa om att Klimatnätverket anordnar en workshop, “Den hållbara forskaren”, den 7 oktober på Stockholms universitet. Workshopen kommer att streamas. I panelsamtalen kommer ni bl.a. se vår ordförande Linn Svärd och DK vice ordförande Karl Kilbo Edlund. 

Länkar:

Lärosätenas klimatnätverket

Pressmeddelande

Workshop “Den hållbara forskaren”

Anmälan för fysiskt deltagande

Anmälan för streaminglänk