En hälsning från SFS kvalitetskommitté (SQC)!

SFS kvalitetskommitté (SQC) är en av SFS tre komittéer. Just nu söker SQC nya ledamöter. Vi hörde av oss till de nuvarande ledamöterna för att prata om
vad SQC gör, vad uppdraget innebär och vad kvalitetsarbete egentligen är för något.

Hej! Kan ni förklara vad SQC är för något? 

SQC är SFS kommitté för kvalitetssäkringsfrågor. Det betyder att vi arbetar för att på bästa sätt representera studenterna i frågor som rör utbildningskvalitet. 

Konkret har vi fyra ansvarsområden:
1. Organisera en nationell studentpool för studentrepresentanter inom det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning.
2. Utveckla SFS påverkansarbete i relation till kvalitetsfrågor inom högre utbildning.
3. Representera SFS i kontakt med relevanta aktörer vid behov identifierat av SFS presidium.
4. Väcka intresse och höja kompetensen inom kvalitetsfrågor inom SFS som organisation

Intressant, men vad innebär egentligen kvalitetsarbete? 

Kvalitet är ett begrepp som kan vara knepigt att ha en entydig definition av. När det kommer till just högre utbildning brukar vi i SQC använda en variant av denna definition: 

“Utbildningskvalitet är ett mått på hur väl utbildningen stärker studentens förutsättningar att lära sig användbara färdigheter, förmågor och förhållningssätt” 

Det handlar alltså om att skapa goda förutsättningar för lärande. Så att studenten har möjlighet att ta åt sig de delar av utbildningen som är användbara för hen. Vårt arbete handlar om hur vi kan se till att Sveriges lärosäten uppfyller de idealen i största möjliga mån. 

Hur går ert arbete till? 

Bland det bästa vi vet är att diskutera hur högskolornas arbete kan knytas till kvalitet för studenten, ett ämne som vi lägger mycket tid på, och som än så länge verkar outtömligt. Det är så vi kan fördjupa, bygga och dela vår kompetens med varandra.

Förutom att prata med varandra så bistår vi även SFS medlemskårer och styrelse med kompetens inom området. Det kan handla om att bjuda in förtroendevalda med kvalitetsansvar från landets kårer för att diskutera och dela erfarenheter eller bistå styrelsen med information.

När vi inte vänder oss till andra studenter jobbar vi även mot andra samhällsaktörer. Vi för studenternas talan i frågor om kvalitet gentemot UKÄ, SUHF, Utbildningsdepartementet och andra nationella makthavare genom att delta på konferenser, skriva texter eller genom studentrepresentation på möten och i arbetsgrupper. 

Har ni några framgångar att dela med er av? och vad håller ni på med just nu? 

Under det gångna året har SFS inrättat ett nätverk för utbildningsansvariga, utvecklat och presenterat ett position paper om det nationella kvalitetssäkringssystemet, samt agerat stöd åt SFS styrelse i framtagandet av det treåriga fokusområdet om just förutsättningar för hög utbildningskvalitet i SFS verksamhetsplan. Tidigare har SQC inrättat SFS studentpool, som samlar Sveriges bästa studentrepresentanter för nominering till UKÄ:s olika granskningar och andra uppdrag.

Den senaste tiden har gått åt till att på möten med diverse makthavare diskutera hur det nationella kvalitetssäkringssystemet kan stärkas samt att utveckla nätverksträffarna. De senaste träffarna har fokuserat på hur vi skapar bra system för kursvärderingar och vad vi studenter kan göra för att öka den högskolepedagogiska kompetensen. Vi har även börjat planera för hur den nationella studentpoolen ska utvecklas. 

Det är ett väldigt roligt uppdrag och i kommittén har vi alltid roliga diskussioner och en stark gemenskap. Kvalitetsarbete rör väldigt mycket som är viktigt för studenter inom universitetet och högskolan och att få nörda ner sig i dessa frågor tillsammans med andra och på riktigt vara med och påverka är både väldigt roligt och givande. 


Arbetet i SQC omfattar max 3 timmar i veckan och normalt sett har kommittén möte varannan vecka för att diskutera aktuella frågor. Sök senast den 9 maj, du hittar mer information här.  Du kan läsa mer om SFS kommitéer här.