Europauniversitet - vad är det?

I förra veckan deltog SFS i Erasmus Days som arrangerades för fjärde gången. Under tre dagar anordnas tusentals aktiviteter och Universitets- och högskolerådet bjöd in till en paneldiskussion om EU-kommissionens prestigesatsning Europauniversitet. Webinariet sökte svar på “Europauniversitet – ett paradigmskifte i svensk högskoleutbildning?”. Med denna text kommer jag kommentera SFS hållning till Europauniversitet.

Akademins roll för interkulturella kompetenser

Akademins funktion i kunskapssamhället gör att den i mycket hög grad tar del av en globaliserad värld. Såväl studenter som forskande och undervisande personal måste ges möjlighet och uppmuntras till utbyten och internationell samverkan. Det är även viktigt att studenter som forskande och undervisande personal ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens, för att därigenom möjliggöra effektiv och lämplig kommunikation med andra kulturer. SFS är positiva till initiativen. Detta med anledning av att vi tror det kan bidra till ytterligare internationalisering. Det avser att faktiskt nå målet om mobilitet (inte enbart för studenten) vilket krävs om vi på riktigt vill att fler ska åka iväg på utbyte så behöver vi ge bättre förutsättningar för det. Allianserna kan vara ett verktyg för detta.  

Om Europauniversitet

Inför toppmötet i Göteborg 2017 diskuterades den övergripande visionen för ett europeiskt utbildningsområde till 2025. Efterföljande år lanserade EU-kommissionen satsningen Europauniversitet, European Universities. 

Gränsöverskridande allianser

Europeiska universitet är gränsöverskridande allianser mellan högskolor och universitet från hela Europa. Med gränsöverskridande avses den internationella spridningen likväl som ämnesområden, vanligen benämnt fler- eller tvärvetenskap. Allianser, även benämnda initiativ och nätverk, skapas till förmån för studenter, lärare och samhället. I allianserna ingår lärosäten från olika delar av Europa. SFS ser gärna att de lärosäten som ingår i alliansen samlas kring en fråga för att  gemensamt finna ny kunskap och använda den som finns på ett nytt sätt. I dessa projekt ser SFS studenterna som en självklar part.  

Utbildningens kvalitet ligger i dess användbarhet för studenten. Studenter har olika syften och mål med sin utbildning. Därför är det viktigt att det finns en mångfald av såväl ämnesområden som former av utbildning. Studenterna är de som ska utbildas och som ensamma kan avgöra vilken utbildning som är användbar för dem. Därför ska studenternas efterfrågan vara den viktigaste faktorn när omfattningen av svensk högre utbildning styrs. Transnationella kurser som ges inom allianserna är ett sätt för utbildningen att utvecklas. Syftet med Europauniversitet är att öka kvaliteten och konkurrenskraften för den europeiska utbildningen genom samarbeten mellan lärosäten i Europa. Genom Europauniversitet blir utbytesperioder en allt mer integrerad del för studenter, forskare och personal på lärosätena. 

De svenska lärosätenas engagemang

I Sverige är det nu elva lärosäten som ingår i allianser med andra lärosäten i Europa som är Europauniversitet. Med finansiering från Erasmus+ och Horizon 2020-programmen förväntas Europauniversiteten bidra till förbättrad utbildningskvalitetet, inkluderingen, digitaliseringen och attraktiviteten för europeisk högre utbildning. Det är viktigt att lärosäten kan vara självstyrande i vilka utbildningar de väljer att ge. Därför är det också viktigt att lärosätet tar ansvar för att de utbildningar som ges är användbara och relevanta för studenten utifrån studentens situation. Staten ska finansiera högre utbildning så att den kan komma alla till del på lika villkor.

 Studentmedverkan och -inflytande

SFS likväl som European student union har drivit på för studentmedverkan och -inflytande. Den svenska traditionen med studentrepresentanter upplever vi som starka, då studenrepresentanter ofta ses som likvärdiga övriga representanter.. Detta är vi mycket glada över men en del i att aktivera studentrepresentanter är att ge dem tid och material att sätta sig in i frågan. Studenter har vanligen dessa uppdrag vid sidan av studier och det är av stor vikt att bästa möjliga förutsättning ges till representanterna som ska företräda sveriges studenter och doktorander. SFS hade velat se att dessa uppdrag var arvoderade. För att studenter ska ha möjlighet att frångå fokus från studierna behöver studenterna kompenseras. Det är inte tillräckligt med erfarenheten även om den givetvis också är berikande och utvecklande för både individen och arbetet.

Vad gör SFS?

Det SFS nu arbetar med är att koordinera ett nätverk eller motsvarande med de svenska studentrepresentanter inom Europauniversiteten. På europeisk nivå görs motsvarande inom European student union, ESU. SFS internationella kommitté Komit arbetar med frågan via ESU mot den Europeiska kommissionen. Att säkra studentrepresentationen och bidra till utbyte mellan dessa, för att ge stöd åt studenten som är engagerad likväl som att bidra till studentrörelsens inflytande.