Extra-SFSFUM 2020: en sammanfattning av helgen och de beslut som togs

I söndags avslutades SFS första Extra-SFSFUM sedan 1973. Då Coronapandemin och tillhörande restriktioner gjorde så att vårens FUM blev helt digitalt så beslutades det att ett extra FUM skulle genomföras. Då restriktioner fortfarande gäller så genomfördes mötet i hybridform med ett gäng på plats i Stockholm och ännu fler digitalt.

Under extra-SFSFUM har SFS

 • beslutat om SFS verksamhetsplan för verksamhetsåret 20/21
 • reviderat SFS principprogram
 • reviderat samtliga av SFS ställningstaganden 
 • valt ny verksamhetsrevisorsersättare samt ytterligare ledamöter till valberedningen
 • beviljat Konstkåren vid Göteborgs Universitet inträde i SFS

Vi vill rikta ett stort tack till alla ombud som bidragit med bra diskussion, skarpa förslag och tydliga visioner. Det har resulterat i att vi nu har nya visioner och politik att göra verksamhet av. Tillsammans så lägger vi grunden för att alla studenter i Sverige ska få en ännu bättre utbildning och studiesituation.

Vi har här sammanfattat de stora besluten från helgen.

Fokus på högskolepedagogik, bostadsbidraget och tillgänglighet

Fullmäktige beslutade om vilka ettåriga frågor som är prioriterade kommande verksamhetsår. De politiska frågor som SFS ska fokusera på verksamhetsåret 20/21 är högskolepedagogik, utformning av bostadsbidraget och tillgänglighet för studier. Det beslutades även att SFS ska bevaka och hantera de olika effekterna som coronapandemin får för studenters och doktoranders situation och utbildning.

Fokus på högskolepedagogik

Akademin har dessvärre en tradition av att inte meritera pedagogisk skicklighet i samma utsträckning som vetenskaplig skicklighet. Det reduceras ofta till en fråga om brist på resurser. Men det handlar inte bara om det utan det krävs även en attitydförändring kring högskolepedagogik. Aktörer inom högre utbildning behöver respektera vikten av god högskolepedagogik och förstå att det höjer kvaliteten på utbildningen. Det är dags att höja statusen på högskolepedagogik. Detta innebär bl.a att SFS ska arbeta för att:

 • alla som undervisar inom högre utbildning ska ha genomgått en högskolepedagogisk utbildning av hög kvalitet samt löpande genomgå relevant fortbildning.
 • lärosätenas anställnings- och meriteringssystem driver högskolepedagogisk kompetens hos alla lärare och att nationell samordning av dessa system bör genomföras.
 • högskolesektorn tar fram en nationell strategi för högskolepedagogisk utveckling samt att universitets- och högskolerådet får ett främjandeuppdrag för

högskolepedagogiska frågor. Vidare ska SFS verka för att Vetenskapsrådet stärks i sin roll för att främja högskolepedagogisk skicklighet. SFS ska också arbeta för att högskolepedagogisk utveckling ingår i det nationella kvalitetssäkringssystemet.

Fokus på utformning av bostadsbidraget

Den nuvarande utformningen av bostadsbidraget förhindrar flertalet studenter från att nyttja det. Dels för att den totala inkomstgränsen beräknas årsvis och många studenter har svårt att förutspå sin inkomst. Det råder även ett stor okunskap om sökprocessen samt finns en oro för att man ska bli återbetalningsskyldig. Fullmäktige beslutade att SFS ska arbeta för en:

 • förbättring av bostadsbidragets utformning som möjliggör att fler studenter kan använda sig av det.

Fokus på tillgänglighet

SFS vill att lärosätena i högre grad än idag ska fokusera på universella lösningar utifrån ett synsätt som inkluderar alla. Istället för att som idag ha individuella lösningar som standard. Exempel på sådana lösningar kan vara teleslinga och mikrofon i samtliga lokaler, tydlig färganvändning i föreläsningsmaterial samt schemaläggning med tid för återhämtning. Universella lösningar gynnar alla som deltar i utbildningen och kan minska behovet av individuella anpassningar. De universella lösningarna får dock aldrig ersätta individuella lösningar som är fundamentala. Fullmäktige beslutade att SFS ska verka för att:

 • lärosätena utvecklar universella lösningar för lärande, förbättrar tillgången och kvaliteten på de pedagogiska stödåtgärder som krävs och genomgående ha ett studentcentrerat lärande i fokus.

Hållbarhetsfrågor

Hållbarhetsfrågor är en högt prioriterad fråga för många studenter. SFS är idag den huvudsakliga påverkansorganisationen i studentfrågor mot makthavare och ska företräda kårernas och studenternas intressen. Då krävs det också att SFS kan företräda de frågor som är viktiga för många studenter. För att kunna göra det på bästa sätt behövs en åsiktsutveckling. Därav beslutade fullmäktige att:

 • SFS ska utveckla sina åsikter inom hållbarhet med fokus på ekologisk hållbarhet.

Under fullmäktige uppdaterades även SFS principprogram med grundläggande principiella ställningar på hållbarhetsområdet. SFS ser att alla aspekter av hållbarhet är centrala för samhället och att staten har ett särskilt ansvar att på nationell nivå ställa tydliga krav på hållbarhetsaspekter inom akademien.

Akademin bör därför aktivt arbeta för att minska sin egen klimatpåverkan.

Lärosätena har även unika möjligheter att, inom alla ämnesområden, tillhandahålla utbildning och forskning om hållbarhet som kan komma hela samhället till godo. SFS anser vidare att hållbarhetsfrågor inom akademin behöver behandlas i en internationell kontext. Mobilitet ska inte begränsas men det behövs ett ansvarstagande i den internationalisering som sker.

Uppdatering av samtliga ställningstaganden

Samtliga ställningstaganden har nu bytt namn och reviderats. Så fort protokoll från mötet är klart och texterna är reviderade så kommer de nya ställningstaganden gå att hitta här på SFS.se. Ställningstaganden är:

 • SFS ställningstagande: Högre utbildnings omfattning, utbud, finansiering och antagning
 • SFS ställningstagande: En öppen och jämlik högskola för alla
 • SFS ställningstagande: Studenters boendesituation

Studentbostäder som kategoribostad – SFS tycker inte längre att bostäder för studenter inte ska vara en egen form av bostäder