I väntan på en regering

Eftersom Sveriges riksdag ännu inte accepterat en regering efter valet den 9 september har övergångsregeringen blivit tvungna att lägga en budgetproposition. Detta innebär att propositionen i de allra flesta fall, där med utbildningsområdet, speglar budgeten för 2018. Förra året kommenterade vi budgetpropositionen i ett blogginlägg och skrev även en mer fördjupad kommentar om avvägningen mellan att satsa på kvantitet och kvantitet i utbyggnaden av högskolan.Vi var då oroliga att många satsningar som behövs inom högre utbildning uteblev men vi var också kritiska mot satsningar som endast innebär utbyggnaden av högre utbildning; nu uteblir även dessa. För att högre utbildning ska vara ett reellt val för alla, måste det finnas tillräckligt många utbildningsplatser. Vi går snart mot en lågkonjunktur och alla typer av eftergymnasial utbildning måste ha förutsättningar för att möta den kommande ökningen i söktryck.

Det positiva är att prisbasbeloppet fortsätter att räknas upp, vilket innebär att bland annat studiemedlet följer prisutvecklingen i samhället. Dessutom finns satsningen på sommarkurser kvar – och denna gång är förutsättningarna bättre för lärosätena använda resurna då de haft mer tid att planera för nytt kursutbud.

Nedan följer satsningar som Sveriges studenter tycker är prioriterade att ta med så fort nästa regering tillträder och får möjlighet att lägga ändringsförslag.

Resurser – prislappar nu, på sikt strut och vallöften om högre kvalitet. Förra veckan visade Universitetskansletsämbetet att studenter får för lite kontakt med sina lärare. Det är problem som har funnits länge. Resurserna till högre utbildning har urholkats i decennier, vilket leder till sämre kvalitet i utbildningen. Ingen regering kan blunda för att det behövs kvalitetssatsningar för att dagens studenter ska garanteras att deras utbildning håller hög kvalitet. I statsbudgeten anges hur mycket betalt lärosätena får för varje student som deltar i utbildning och tar poäng. Dessa siffror måste räknas upp ordentligt, för att motsvara vad en utbildning av hög kvalitet faktiskt kostar.

Förutsättningarna för studentinflytandet måste stärkas. Studentkårerna gör idag ett viktigt jobb för att stärka och säkra kvaliteten på både utbildningen och studenternas arbetsmiljö. För att kunna göra detta arbete kräver dock rätt förutsättningar, något som inte finns idag. Alla delar av högre utbildning behöver rätt förutsättningar, där också kårerna. Det statliga kårstöder måste öka, både för att garantera oberoende från lärosätena och för att ge rätt förutsättningar. SFS ser positivt på att Vänsterpartiet lyfte frågan under valrörelsen och vi hoppas nu fler partier följer i deras väg.

Studenterna möter idag en väldigt osäker bostadsmarknad. Detta leder till att studenter idag har väldigt höga boendekostnader och att möjligheten att hitta och ha råd med hyran blir en avgörande faktor för många att påbörja och fullfölja sina studier. Kommande regering måste satsa på att göra byggandet billigare samt anpassa bostadsbidraget till studenters förutsättningar så det möter det behov som finns.

Våra förhoppningar är även att nästa regering skyndsamt behandlar delbetänkandet som berör sjukförsäkringssystem i utredningen Tryggare och effektivare studier, så att den långa väntan på ett fungerande sjukförsäkringssystemet kan läggas in i budgetarbetet så snabbt som möjligt.  Under hösten har flera utredningar visat att studenter mår sämre än andra grupper och därför är detta en angelägen åtgärd.

I väntan på en regering är det alltså många viktiga satsningar på studenter som uteblir.