Internationaliseringstanke 5: Förslag till studentorganisationer

Det här är den femte och sista delen av SFS bloggserie om Internationaliseringsutredningen. Läs även de föregående inläggen om uppehållstillstånd, utlandsetablering, internationalisering på hemmaplan och myndighetsspråk.

Utredningens rekommendation: Att lärosätena arbetar tillsammans med studentkårer och andra studentorganisationer för att främja en internationell dimension i aktiviteter utanför undervisningssituationen.

Detta förslag är intressant. Många kårer anordnar redan aktiviteter i anslutning till studierna. Ofta kan aktiviteterna bli en viktig mötesplats för svenska och utländska studenter. Kårerna gör ingen skillnad på olika studenter. Men det gör lagen: utbytesstudenter räknas inte som studenter vid svenska lärosäten. Kårerna stöttar dem ändå, både i frågor kopplade till studierna och det sociala. Men om förväntningarna på kårerna ökar, så är det viktigt att de får förutsättningarna att leva upp till de förväntningarna. UKÄ har visat att kårerna redan har svårt att uppnå sitt uppdrag med dagens förutsättningar.

Utredningen ger inte så mycket detaljer om hur ett sådant samarbete konkret skulle kunna se ut. Men det har en tydlig koppling till den del av utredningen som ännu inte är klar: Att föreslå åtgärder för att öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation.

I nästa del av utredningen kommer vi även få översyn av systemet för anmälnings- och studieavgifter. Det är en viktig, på många sätt avgörande, fråga. I den här bloggseriens första inlägg nämnde vi att studieavgifterna är det största hindret för att rekrytera utländska studenter till svenska universitet och högskolor. Vi får se hur utredningen föreslår att överbrygga det hindret.

SFS har redan träffat utredningen och diskuterat några av de frågor som ska tas upp i nästa betänkande. Vi kommer att fortsätta dialogen och följa utredningen.

Utredningen ska redovisa resten av uppdraget den 31 oktober 2018.