Rekommendationer om processen för ansökan om ställning som studentkår

SFS har tagit fram rekommendationer om processen för ansökan om ställning som studentkår. Läs dem här!

Rekommendationerna vänder sig till lärosäten och studentsammanslutningar som arbetar med kårstatusprocessen. De vänder sig både till statliga lärosäten och enskilda utbildningsanordnare, samt därtill anslutna studentsammanslutningar, dock på något olika premisser.

Rekommendationerna beskriver den process som i mångt och mycket är reglerad för statliga lärosäten genom högskolelagen och studentkårsförordningen. Utöver en beskrivning av lagstiftningen och vissa förslag på tolkningar, så innehåller rekommendationerna även vissa tillägg som är frivilliga även för de statliga lärosäten och därvid knutna studentsammanslutningar som omfattas av lagstiftningen.

Den lagstiftning som rör kårstatusprocessen omfattar inte enskilda utbildningsanordnare. SFS rekommenderar att enskilda utbildningsanordnare följer samma regler på frivillig basis, om inte lärosätet och de lokala studerandeorganisationerna är överens om någonting annat.