SFS remissvar P2-31/2324 Extra remiss – Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål

SFS är överlag negativa till de försämringar vad gäller kraven vid nybyggnation av studentbostäder som föreslås i remissen.