SFS i Almedalen 2024

Nya presidiet Rasmus Lindstedt och Elsa Berlin sammanfattar deltagandet i Almedalsveckan 2024. Ett fullspäckat politikmaraton med paneldebatter, rundabordssamtal och möten!

Almedalsveckan är en unik mötesplats där politiker, organisationer och intressenter från hela landet samlas för att diskutera samhällsfrågor. Stora delar av högskolesektorn var på plats, likaså många andra i studentrörelsen och från politiken. SFS har deltagit i en rad möten och seminarier om bland annat finansiering av högre utbildning, akademisk frihet, studentbostäder med mera. Från SFS deltog avgående presidium Jacob Färnert och Klara Dryselius har tillsammans med tillträdande presidium Rasmus Lindstedt och Elsa Berlin. Med var också Sebastian Lagunas Rosén, samhällspolitisk chef på SFS, och Mathilda Fredriksson, politisk sekreterare. 

SFS seminarier

Vi arrangerade fyra seminarier i år. Tillsammans med Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Sveriges unga akademi (SUA) arrangerade vi seminariet Grundlagsskydd av akademisk frihet. Panelen bestod Jacob, SUA:s ordförande Sofia Lodén, SULF:s förbundsordförande Sanna Wolk, SUHF:s ordförande Hans Adolfsson, Tim Ekberg medlem i SUHF expertgrupp för analys, tidigare utbildningsminister Anna Ekström styrelseordförande för Umeå universitet samt ordförande för konstitutionsutskottet Ida Karkiainen (S). Som rubriken antyder handlade det om att grundlagsskydda den akademiska friheten. Idag är endast forskningens frihet grundlagsskyddad men inte friheten för högre utbildning eller lärosätenas självständighet. Vi tror starkt på att akademins frihet och autonomi är centralt för att lärosätena ska kunna utbilda, forska och kunskapssprida, och därför är grundlagsskyddet viktigt. 

Det andra seminariet, Finansiering av forskning, finansiering av utbildning: En onödig splittring av två uppgifter?, arrangerades tillsammans med SUHF. Jacob modererade samtalet som inleddes med att Daniel Gillberg, planeringsdirektör vid Uppsala universitet, mycket pedagogiskt förklarade resurstilldelningssystemet. Därefter fick en panel bestående av SUA:s ordförande Sofia Lodén, SLU:s rektor Maria Knutson Wedel och Elsa diskutera frågan om samlat anslag; det vill säga att anslaget för forskning och utbildning inte ska vara separerade. Här lyfter Elsa vikten av forskningsanknytning för att bedriva en utbildning av god kvalitet, samt att lärosätena själva bäst vet hur de stärker kvaliteten i sin verksamhet och därför bör fördela medlen. SLU har idag ett samlat anslag och är nöjda med systemet medan SUA förespråkar ett tredelat anslag. Slutligen fick de utbildningspolitiska talespersonerna för Moderaterna, Josefin Malmqvist, och Centerpartiet, Anders Ådahl, ge sin syn på saken. Vi kan konstatera att de inte är helt övertygade så vi får fortsätta att lobba i frågan!

Snabbnudlar och extrajobb – vad tycker studentförbunden om studenters ekonomiska situation? Så löd rubriken för vårt tredje seminarium. Klara modererade och inledde med att ge en lägesbild. Sedan bjöds en panel bestående av ordföranden för S-studenter, Moderata studenter, Centerstudenter, Gröna studenter, Liberala studenter samt Kristdemokratiska studentförbundet upp för att svara på både snabba ja- och nej-frågor men också frågor där de fick brodera ut. Ämnen på tapeten var bland annat fribeloppet, merkostnadslån, deltidssjukskrivning samt studenters boendekostnader. Kul och fartfyllt!

Vice ordförande Klara Dryselius modererar en panel med studentförbundens ordföranden om studenternas ekonomiska situation. Panelisterna sitter bakom bord, och Klara sitter bredvid dem, framför en SFS rollup.
Klara modererar panelsamtal med studentförbundens ordföranden.


Slutligen bjöd vi in till seminariet Framtidens kompetensförsörjning – vad kan vi förvänta oss från en högskola på bristningsgränsen? Även detta samtal modererades av Jacob. Martin Norsell, generaldirektör för Universitetskanslerämbetet inledde med lite statistik kring kompetensbehoven. Sedan gav Elsa studenternas syn på det hela och lyfte bland annat de kvalitetsbrister som finns på grund av resursbristen och att dimensioneringen av högre utbildning ska baseras på studenternas efterfrågan. En panel bestående av Paula Örn, socialdemokratisk riksdagsledamot, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luelå tekniska universitet, Tobias Brännemo, chefsekonom på Unionen, samt Jonas Hagelqvist, VD för IKEM, diskuterade sedan ämnet. Det blev en bred diskussion om allt från antalet utbildningsplatser och behovet fristående kurser, till tjejers intresse för STEM. Kompetensförsörjningen lär fortsätta vara en högaktuell fråga lång tid framöver!

Alla våra seminarier var mycket välbesökta och lyckade. Representanter från både politiken, akademin och näringslivet deltog vilket gjorde att flertalet perspektiv lyfts vilket gav intressanta diskussioner. Mer om våra seminarier kan ni läsa här!  

Vi deltog även i flera andra paneler. Rasmus diskuterade Nya vägar till högre utbildning i hela landet  –  med kvalitetssatsning på decentraliserade miljöer där han lyfte värdet av studentinflytandet och de kvalitetsproblem som väntar när anslaget sänks 2026. I panelsamtalet Bostäder- en hemlös fråga: Hur säkrar vi ekonomisk tillväxt när trösklarna till marknaden är skyhöga? slog Rasmus ett slag för ett tillgängligt bostadsbidrag och investeringstöd för att stimulera byggandet av studentbostäder.

Klara deltog i Uppsala universitets Demonstrationer eller seminarier? Om studentaktivism och demokrati vid universiteten och i panelen vid FMSF rapportsläpp om vårens studentprotester. I båda panelerna lyfters vikten av studentinflytande, stärkt finansiering till kårerna och rätten till fredliga demokratiyttringar på campus. I den senare panelen diskuterades även vikten av akademisk frihet.

Jacob deltog i panelen Högre studier – för vems skull? om akademins roll och där dimensioneringsfrågan åter kom på tal.

Utöver paneler deltog tillträdande och avgående presidialer i en rad rundabordssamtal om kompetensförsörjning, akademins roll, förutsättningar för forskarutbildning och bostäder. 

Tillträdande vice ordförande Elsa Berlin står i en panel med tre andra deltagare, ordförande Jacob Färnert modererar. I rummet sitter många deltagare.
SFS seminarium om blandade anslag.


Träff med andra i sektorn och branschen

Almedalsveckan är ett mycket bra tillfälle för det avgående presidiet att lämna över kontakter till sina efterträdare. Det är relativt lätt att stämma träff med branchfolk och politiker då alla befinner sig på samma plats med samma syfte. Tillträdande presidium har träffat Byggföretagen, Akademiska hus och Studentbostadsföretagen. De har även haft möten med riksdagspolitikerna Anders Åhdahl (C), Lili André (KD) och Camilla Hansén (MP), samt haft möten med Centerstudenter, Moderata studenter och S-studenter.

Tillträdande presidiet träffar SULFs presidium
Rasmus och Elsa träffar SULF


SFS delegation har även deltagit på en rad mingel där kontakter knöts med personer i sektorn. Vi åt middag med Saco studentråd, åt traditionsenligt middag med SULF och lunch med SUHF. Mycket trevligt och nyttigt för att lyfta studenternas intressen och viktiga frågor! I alla samtal har vi fokuserat på att lyfta de frågor som står med i verksamhetsplanen och utgår från vårt åsiktsprogram, båda beslutade av medlemmarna på SFSFUM.

Tillträdande presidiet träffar SUHFs generalsekreterare och styrelseordförande.
Rasmus och Elsa träffar SUHF


Reflektioner

Wow! Almedalsveckan är verkligen något unikt. Det är väldigt nyttigt för SFS påverkansarbete och opinionsbildning att vi syns och hörs i paneler, men också att vi bygger relationer genom enskilda möten. Det är roligt, lärorikt och minst sagt intensivt!

Har vi några spaningar? Jajamen! Kompetensförsörjningen står högt upp på agendan och alla är överens om att högre utbildning har en nyckelroll. Det är också tydligt att såväl högskolesektorn som politikerna är överens om att något borde göras kring resurstilldelningssystemet, men exakt vad som ska göras debatteras.

Vi tillträdande presidialer är stolta och glada över att ha fått förtroendet att representera SFS och Sveriges studenter kommande verksamhetsår. Vi är nöjda med vår insats i Almedalen och tar nu helg för att vila upp oss efter några hektiska men mycket givande dagar. Trevlig sommar!

Rasmus och Elsa

SFS delegation i Almedalen.
SFS delegation i Almedalen!