Internationalisering och mobilitet

Akademins funktion i kunskapssamhället gör att den i mycket hög grad tar del av en globaliserad värld. Såväl studenter som forskande och undervisande personal måste ges möjlighet och uppmuntras till utbyten och internationell samverkan. Det är därför viktigt att nationella regelverk anpassas för att främja mobilitet för studenter, vetenskapspersoner och annan personal. Det är även viktigt att såväl studenter som forskande och undervisande personal ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens. 

Det måste även skapas förutsättningar för internationella studenter på alla utbildningsnivåer inom akademin att stanna kvar i landet efter avslutade studier eftersom det är helt nödvändigt för samhällets utveckling och kompetensförsörjning. Processer för uppehållstillstånd både före och efter studier ska fungera sömlöst och rättssäkert uppehållstillstånd får inte vara den begränsande faktorn för att kunna studera vid ett svenskt lärosäte.

Det ska finnas möjlighet för såväl studenter som forskande och undervisande personal som inte kan svenska att lära sig språket på ett effektivt sätt. Lärosäten ska vara organisatoriskt inkluderande även för icke svensktalande oberoende av eventuella krav på myndighetsspråk, detta inkluderar att alla studenter ska kunna vara studentrepresentanter på alla nivåer. Samtliga studenter som studerar vid ett svenskt lärosäte ska anses vara studenter på det lärosätet de studerar och äga samma rättigheter och skyldigheter. SFS anser att utbildningen ska vara avgiftsfri för alla. Men i de fall där avgift tas ut från studenten får dessa avgifter aldrig täcka mer än de kostnader som är direkt kopplade till den utbildning som studenten genomför. Lärosätena bör även tydligt redovisa hur dessa kostnader är beräknade. SFS delgav även sin syn på internationalisering i remissvaret till En strategisk agenda för internationalisering (SPU 2018:3) samt i en rad blogginlägg som går att läsa här