En tryggare framtid för stipendiedoktorander

Idag tog regeringen ett viktigt beslut för att göra stipendiedoktoranders situation tryggare. Stipendiedoktorander har länge stått utanför många av de trygghetssystem som gäller för andra doktorander. SFS ser mycket positivt på att regeringen har tagit situationen på allvar. Svensk forsknings omfattning ska inte bygga på att vissa grupper saknar trygghet och anständiga villkor.

Stipendiefinansierade doktorander har det sämre än de doktorander som är anställda. De omfattas oftast inte av bosättningsbaserade förmåner som bostads- och barnbidrag samt tandvårdsstöd. Stipendierna är heller inte pensionsgrundande. Doktorander som finansierar sin utbildning med stipendier har dessutom inte samma möjlighet som anställda att undervisa, vilket påverkar meriteringen.

Lärosätena blir skyldiga att anställa

Den viktigaste ändringen är att lärosätena blir skyldiga att anställa stipendiedoktoranderna när de har som högst tre år kvar av sin forskarutbildning. Många av de problem som idag drabbar stipendiedoktorander kommer då att försvinna.

I förslaget ingår även att den försäkring som lärosätena ska teckna med Kammarkollegiet utvidgas så den också gäller om doktorandens studier förlängs på grund av sjukdom och föräldraledighet. Slutligen föreslås att studiefinansieringen ska anses säkrad först om nivån motsvarar lönenivån för anställda doktorander.

Rätt satsning för den otryggaste gruppen

Vi är glada över att det äntligen kommer förslag på att ge stipendiedoktorander ett tryggare tid under sina forskarstudier. Denna grupp är den som har sämst trygghet idag. Tidigare i år kom även förslag om att skapa tryggare anställningsformer för unga forskare. Dessutom har det hårt kritiserade utbildningsbidraget avskaffats. Förändringarna utgår från de förslag som fanns i betänkandet Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29) och forskningspropositionen Kunskap i samverkan som kom förra året.

Våra förhoppningar är att regeringen fortsätter arbetet med att ta ansvar för doktoranders trygghet, oavsett hur de finansieras. På lång sikt hoppas vi att alla doktorander är anställda vid svenska lärosäten. Inte bara för att att alla doktorander förtjänar en trygg sysselsättning, utan även för att garantera att antagningen till forskarstudier ska vara rättssäker. Ett starkt kunskapssamhälle behöver trygga och tydliga vägar för forskande och studerande.

Läs mer i pressmeddelandet.