Analys: Nya räntemodellen på fem minuter

I budgetpropositionen som presenterades i slutet av förra året aviserades att räntan på studielånen bör reformeras. Den dåvarande regeringen avsåg att återkomma i budgetpropositionen för 2023, vilket nu har gjorts. Regeringen föreslår en reformerad modell för beräkning av räntan på studielån, här följer vad det innebär.

Den föreslagna räntemodellen går emot centrala delar av studiemedelssystemets grundläggande syften. Den nya räntemodellen innebär att staten bekostar den förväntade förlusten på studielånen med ökade intäkter från räntan. Detta skiljer sig från dagens modell där studielånens kreditförluster finansieras av anslag i statens budget. Med förslaget utvecklas studielånet i en riktning där större betalningsbörda läggs på låntagaren.

Uppdrag till CSN

Regeringen uppdrog Centrala studiestödsnämnden, CSN, att ta fram en ny modell för beräkning av räntan på studielån. SFS var kritiska i remissvaret och kritiken från SFS, fackförbund, myndigheter och andra har inte tagits i beaktande och räntemodellen kommer att ändras. Förändringen träder i kraft vid årsskiftet.

Höjd ränta på studielån gör studielånet mer känsligt för den samhällsekonomiska utvecklingen

Enligt nuvarande räntemodell bestäms räntan på studielån årligen av regeringen baserat på ett genomsnitt av statslåneräntan de senaste tre åren. Syftet med denna räntemodell har varit att räntan på studielån i mindre utsträckning ska påverkas av det samhällsekonomiska läget i allmänhet.

Källor: Centrala studiestödsnämnden, Ränta för studielån beviljade efter 1988. Statslåneräntan: historiska värden, Riksgälden.

SFS kan i grafen ovan visa hur räntan på studielånen reglerats mot statslåneräntan under en tjugoårsperiod. Här blir den utjämnande effekten på studielåneräntan i nuvarande modell tydlig, där skarpa förändringar i statslåneräntans nivåer jämnas ut för räntan på studielånet. Denna utjämnande effekt har gjort räntan på studielån mindre känslig för den samhällsekonomiska utvecklingen. 

Det förslag på ny räntemodell som regeringen nu går vidare med baseras på CSN:s uträkningar, där det räknas på en räntehöjning med 0,5 procentenheter. Detta är alltså ett påslag på räntan, samtidigt som räntemodellen också i fortsättningen regleras mot statslåneräntan. I diagrammet nedan har SFS fört in en räntehöjning på 0,5 procentenheter på den historiska räntan på studielånen. 

Källor: Centrala studiestödsnämnden, Ränta för studielån beviljade efter 1988. Centrala studiestödsnämnden, Uppdrag att ta fram en ny modell för beräkning av ränta på studielån, ADM/2021:489. Statslåneräntan: historiska värden, Riksgälden.

Statslåneräntan påverkas i sin tur främst av konjunkturläget. Konjunkturinstitutet konstaterar i sin rapport över konjunkturläget i juni 2022 att svensk ekonomi är på väg in i en lågkonjunktur. Vi kan då vänta att statslåneräntan kommer att öka. Räntan på studielånen skulle därför sannolikt öka de närmaste åren – även med nuvarande räntemodell. Med den nya räntemodellen riskerar alltså ökningen att bli än större.

Studielånet – inte ett vanligt lån

Alla med studielån påverkas av en ny räntemodell, men vad den exakta räntekostnaden blir för den enskilde efter höjningen beror ytterst på lånets storlek. En student som tecknar ett studielån för att finansiera sina studier, kan inte välja mellan olika räntemodeller. Räntan på studielånet är i grunden ett annat typ av lån. Det är därför av stor vikt att studielånets ränta är så förutsägbar som möjligt. 

Läs mer om den nya räntemodellen i SFS remissvar.