SFSFUM 2021: sammanfattning av mötet, beslut som togs och SFS politik framåt

Det har nu gått några dagar sedan SFS fullmäktigesammanträde (FUM21) avslutades och vi vill tacka alla som deltog för ett mycket bra möte med spännande och givande diskussioner. Även om vi helst hade velat ses fysiskt så blev det ett mycket lyckat SFSFUM som skedde helt digitalt. I detta blogginlägg kommer vi sammanfatta vad som hände på SFSFUM, vilka beslut som togs och vad SFS kommer att driva för politik och verksamhet nästkommande verksamhetsår. 

Invigning och nya medlemskårer 

FUM21 påbörjades den 15 april då mötet öppnade upp för yrkanden och ett antal inledande formalia behandlades asynkront under helgen. Bland annat röstade vi in och välkomnade tre nya medlemskårer: Newmaninstitutets studentkår, Malmö doktorandkår och Studentkåren i Sundsvall. Det betyder att SFS nu har 52 medlemskårer. Måndagen den 19 april var det dags att inleda FUM21 på riktigt och vi träffades synkront. Vi visade en invigningsfilm där vi togs med på en resa till ett antal studentstäder och studentkårer runt om i landet. 

Nytt presidium och styrelse 

På måndagen valdes nytt presidium till SFS och det stod klart att Linn Svärd och Oskar M Wiik kommer att leda SFS under verksamhetsåret 2021/2022. Under FUM21 valdes även ny styrelse. Grattis till: Paulina Samuelsson, Timmie Hansson, Sofia Holmdahl, Sandra Magnusson, Johanna Mikkelsen Strömstedt, Jacob Färnert, Gustav Ekström, Cornelia Lindgren, Anna Larsson, Johan Heder och Emelie Björkman. 

Ny verksamhetsplan 

Till helgen var det dags att plocka upp diskussionerna igen och öppna upp för plenumdebatt. Först ut att diskuteras var SFS verksamhetsplan 2021/22. Verksamhetsplanen pekar ut den politiska och organisatoriska inriktningen för SFS kommande verksamhetsår. Bland annat togs beslut om en ny politisk treårig fokusfråga samt ett antal ettåriga frågor där de politiska frågorna är kategoriserade efter förutsättningar för akademin och förutsättningar för studier. 

Ny treårig politisk fokusfråga: Förutsättningar för hög utbildningskvalitet

SFS politiska fokusfråga 2021/2022 till och med verksamhetsår 2023/2024 är: Förutsättningar för hög utbildningskvalitet. SFS politiska fokusfråga löper över tre år för att kunna möjliggöra ett gediget och långsiktigt påverkansarbete.

Hög utbildningskvalitet är en rättighet för alla studenter. Det finns många olika aspekter som utgör utbildningskvalitet, till exempel kompetens hos lärare och handledare, utformning av kurser och program, tillgång till kompletta forskningsmiljöer och utbildningens användbarhet. Gemensamt för alla aspekter av utbildningskvalitet är att det behöver finnas goda förutsättningar för att uppnå en hög kvalitet. Denna fokusfråga identifierar centrala områden där förutsättningarna behöver stärkas. 

De två övergripande ambitionerna som SFS kommer arbeta utifrån är:

  • Stoppa underfinansieringen av högre utbildning
  • Bättre förutsättningar för högskolepedagogisk verksamhet

Förutsättningar för akademin 

Inom förutsättningar för akademin tog FUM21 beslut om att fokusera på två frågor: dimensionering av utbildning på grund och avancerad nivå samt examensordningens utformning. 

Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Dimensionering handlar om planering av utbildningsutbudets storlek och inriktning. Idag finns flera exempel där regeringen tilldelat fler utbildningsplatser enbart med hänsyn till arbetsmarknadens behov. SFS anser att sådana åtgärder inte har någon poäng om det inte är av intresse för presumtiva studenter och kan rentav vara skadliga för kvaliteten. SFS behöver därför motverka denna oroväckande utveckling. 

SFS ska verka för att det ska vara studenternas efterfrågan och förutsättningar för hög kvalitet i utbildningen som styr frågan om dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Examensordningens utformning 

En examensordning bestämmer vad som utgör en högskoleexamen, exempelvis utifrån studieämnen och poäng. Examensmålen beslutas idag på nationell nivå av regeringen och kan sedan ha lokala anpassningar. Att examensmålen beslutas av regeringen är problematiskt, examensordningen blir ett sätt att genomföra politiska åtgärder som riskerar att underminera utbildningskvaliteten. När antalet examensmål utökas utan att lärosätena ges ett ordentligt stöd får lärosätena i praktiken ett omöjligt uppdrag. SFS anser därför att ansvaret för att besluta om examensordningen bör ligga på en myndighet som kan förankra dem med både sektor och intressenter på ett bra sätt.

Förutsättningar för studier 

Inom förutsättningar för studier tog FUM21 beslut om att fokusera på tre frågor: psykisk hälsa, disciplinärenden och ett flexiblare studiemedel. 

Psykisk hälsa 

SFS avslutar fokusfrågan “Studenters psykosociala hälsa och arbetsmiljö” verksamhetsåret 2020/2021. Frågan om studenters psykiska hälsa är dock långt ifrån avslutad, och regeringen meddelade i juli 2020 att ett antal myndigheter ska inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi gällande psykisk hälsa och suicidprevention. SFS ska verka för att regeringen i sitt arbete för psykisk hälsa och suicidprevention inkluderar studenterna på ett tydligt och framträdande vis. SFS ska även verka för att rekommendationer från undersökningar om psykisk hälsa och arbetsmiljö för studenter och doktorander genomförs och implementeras.

Disciplinärenden 

Antalet disciplinärenden har drastiskt ökat, anledningen till detta är oklar. För närvarande råder stora skillnader mellan lärosätenas hantering av ärendena, inte minst vad utfallet blir för olika typfall. Handläggningen på lärosätena kan skilja sig men bedömningen och påföljden bör i så stor utsträckning som möjligt vara likvärdig oavsett vid vilket lärosäte studenten verkar. SFS ska därför verka för att disciplinärenden hanteras och bedöms på ett likvärdigt och rättssäkert sätt.

Flexiblare studiemedel 

Det studiemedelssystem som finns idag är bra eftersom försörjning kan säkras under studietiden och studiemedelssystemet blir en grundförutsättning för en öppen och jämlik högskola. Däremot finns det delar som behöver utvecklas som primärt rör det livslånga lärandet. Studiemedelssystemet har inte följt utvecklingen inom högre utbildning när utbildningar förlängts och därför behövs det bland annat en generell utökning av antalet sökbara studiemedelsveckor. SFS kommer därför att verka för ett flexiblare studiemedel. 

Förstärkning av forskarstuderandes perspektiv 

I många fall har forskarstuderande utmaningar som skiljer sig från studenter på grundnivå och avancerad nivå. Under FUM21 vässade SFS sin politik på detta område. “SFS ställningstagande: Högre utbildnings omfattning, utbud, finansiering och antagning” tillika SFS principprogram uppdaterades för att kunna tillföra ett stärkt perspektiv för forskarstuderande. Några av de delar som lades till var: 

  • Det bör finnas en bred tillgång till forskarutbildning i hela Sverige för att säkerställa en stark koppling mellan forskning, utbildning och samhället, och för att brett tillgängliggöra forskarutbildning.
  • Lärosätena ska inte vara beroende av extern finansiering för att upprätthålla en nödvändig omfattning på forskarutbildningen.
  • Doktorandplatser ska utlysas offentligt och bedömning ska ske mot en tydlig beskrivning av programmet och tjänsten samt finnas tillgängliga för samtliga presumtiva forskarstuderande. Det är viktigt att lärosäten aktivt arbetar för att motverka förekomsten av så kallade “skuggdoktorander”, individer som är verksamma som doktorander men som inte är antagna till forskarutbildning.

SFS antar ställningstagandet: Den hållbara akademin 

Under Extra-SFSFUM hösten 2020 togs beslut att SFS skulle åsiktsutveckla inom hållbar utveckling. Som ett resultat av detta antog FUM21 SFS ställningstagande: Den hållbara akademin. Ställningstagandet fokuserar på såväl ekonomisk som social och ekologisk hållbarhet. Då ekonomisk och social hållbarhet berörs i andra av SFS åsiktsdokument är dock den ekologisk aspekten mer framträdande i nuvarande version. I ställningstagandet förtydligas SFS åsikter om akademins roll för en hållbar värld där utbildning och forskning har en framträdande roll. 

Övriga beslut och händelser på FUM 

Under FUM har SFS även 

  • tagit beslut att SFS styrelse ska utreda hur studenter vid uppdragsutbildningar kan företrädas av studentkårerna, då detta inte är fallet idag. Detta gäller exempelvis polisutbildningen.  
  • stärkt perspektivet för studenter med barn. Studenter med barn är idag en utsatt grupp ekonomiskt. Det ska därför finnas tillfredsställande system för att studerande föräldrar ska kunna få bidrag för att täcka upp de extra kostnader som följer av att vara en studerande förälder. Det är viktigt att alla studerande föräldrar som har extra kostnader har rätt till tilläggsbidraget, oavsett hur familjesituationen i övrigt ser ut. Andra omständigheter, som till exempel var barnet är folkbokfört, ska inte heller påverka möjligheten att få bidraget.
  • Lyssnat till tal från Jämställdhets och bostadsminister Märta Stenevi. 
  • Valt Valberedning för SFS. Valberedningen 2021/22 består av:  Karl Kilbo Edlund, Sophia Fröberg Liljenberg, Axel Andersson, Mårten Andersson, Marcus Bäcklund, Araz Farkosh och August Goldhahn. Lucas Ravens valdes till ersättare. 
  • Valt John Lindskog och Joel Cevey Tärnholm till SFS verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret 2021/22. Alexandra Billett och Anton Berglund valdes till ersättare. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vårt exemplariska mötespresidium: Anna Bergkvist och Erika Darljung från Styrelsepost! som gjorde ett fantastiskt arbete genom hela mötet.

Stort tack igen till alla som deltog för ett väl genomfört fullmäktige.  Nu ser vi fram emot kommande verksamhetsår.


Simon Edström, Ordförande 
Linn Svärd, Vice ordförande