Sammanfattning från SFS i Almedalen 2023

SFS nya presidium Jacob Färnert och Klara Dryselius sammanfattar Almedalen 2023 som var fullspäckad med student- och högskolepolitik!

En av de sista delarna av verksamhetsåret 2022/23 för SFS var att åka till Almedalen! Det är en unik mötesplats där politiker, organisationer och intressenter från hela landet samlas för att diskutera samhällsfrågor. I det här landskapet finns det flera aktiviteter som handlar om student- och högskolepolitik och vi gläds av att det finns ett stort intresse för högskolesektorn, högre utbildning, forskning och kompetensförsörjning. Det är också kul att vi blir inbjudna till flera sammanhang för att ge studenternas perspektiv. Till Almedalen hade vi även med oss Linn Svärd, avgående SFS ordförande, Linnéa Carlsson, doktorandkommittéens ordförande samt politiska sekreterare Amanda Beckman och Mathilda Fredriksson från kansliet.

Träff med andra i sektorn och branschen

En passande aspekt av Almedalen är att många från vår sektor och bransch är på plats. Det gör att vi kan träffas för korta möten eftersom vi alla är på samma plats och enklare kan ta korta möten vilket vanligtvis inte är fallet. Vi träffade bland annat företrädare från Sveriges elevkårer, som företräder elevkårer på gymnasieskolor, för att prata om elev- respektive studentinflytande. Våra sektorer har börjat mötas mer och mer under våren på grund av den  pågående debatten om bristande förkunskaper och antagning till högre utbildning.

Vi träffade även Saco studentråd som är en facklig studentorganisation. SFS och Saco studentråd har samarbetat i flera frågor genom åren. Förra året skrev vi en debattartikel om den ekonomiska situationen för studenter med barn.

Företrädare från Sveriges förenade studentkårer och Saco studentråd i Almedalen. Foto: SFS.

Vi deltog även som panelister i flera seminarier. Bland annat om lärosätenas roll i totalförsvaret där Jacob öppnade med att säga att tillsätta säkerhetskommissarier i lärosätenas styrelser inte är svaret på frågan vad lärosätena ska göra för att bidra i totalförsvaret. Klara deltog i Sveriges universitetslärare och forskares (SULF) seminarium om akademisk frihet i grundlagen. Att få akademisk frihet grundlagsskyddad är en gemensam ansats som SFS, SULF och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) står bakom sedan 2022. Jacob deltog i Uppsala universitets seminarium “Hur lite får en universitetsutbildning kosta?” och tryckte starkt på SFS vädjan om att politiken måste reformera resurstilldelningssystemet i högre utbildning. Klara deltog också i en panel hos Uppsala universitet om kompetensförsörjning och tog upp vad vi från SFS tycker är viktigt för lärandet. Klara deltog även i flera panelsamtal om studentbostäder. I SUHF:s seminarium om autonomi fanns SFS representerat genom Jacob som tog upp frågan om politisk styrning genom nya examensmål i högskoleförordningen och hur det påverkar studenterna. Under torsdagmorgonen hade SFS även vårt traditionsenliga seminarium tillsammans med SUHF som handlade om ersättningsbeloppen i högre utbildning där Klara tryckte på betydelsen av att ersättningsbeloppen matchar undervisningens faktiska kostnader.

Jacob deltog i Sveriges universitets- och högskoleförbund seminarium Grundlag, stiftelser eller annat? Hur säkerställer man lärosätens autonomi?. Foto: Coco Norén.
Klara under SFS och Sveriges universitets- och högskoleförbunds gemensamma seminarium Urholkning av ersättningsbeloppen i högre utbildning. Foto: SFS.
Under Uppsala universitets seminarium Hur lite får en universitetsutbildning kosta? försökte Jacob beskriva effekterna av urholkningen av högre utbildning från studenternas perspektiv. Seminariet går att ses i efterhand här. Foto: Sveriges universitetslärare och forskare.

SFS seminarieserie

Det här året arrangerade SFS en egen seminarieserie bestående av fyra seminarier och efterföljande mingel. Vi höll till i den fantastiska miljön som finns i Drottens ruin och under seminarierna lanserade vi antingen rapport, promemorior eller en mindre pamflett.

Det första seminariet var Högskolepedagogik – Vad har hänt på 10 år? SFS har nyligen lanserat en uppföljande rapport Från ord till handling – En uppföljning av högskolepedagogikens utveckling under 2013-2023 som följer upp de krav och uppmaningar som SFS ställde på regeringen respektive lärosätena i rapporten Studentens lärande i centrum – Sveriges förenade studentkårer om pedagogik i högskolan för tio år sedan. Under seminarier fick en panel bestående av Klara, Hannes Snabb, förbundsordförande Liberala studenter, Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet och medlem i expertgruppen för högskolepedagogik hos Sveriges universitets- och högskoleförbund samt Karin Röding, fd rektor och generaldirektör reagera på rapporten. Det blev spännande samtal om avsaknaden av initiativ från regeringen men också en rad svåra frågor som pedagogisk skicklighet i rekrytering av undervisande personal. Frågan om högskolepedagogik är del av SFS politiska fokusfråga och är något som vi fortsatt kommer belysa under hösten och våren.

Jacob med SFS rapport Från ord till handling – En uppföljning av högskolepedagogikens utveckling under 2013-2023. Foto: SFS.

Seminariet därefter, Stopp för byggandet av studentbostäder – Vad gör vi nu? lanserade rapporten För fler studentbostäder som SFS har tagit fram tillsammans med Studentbostadsföretagen. Studenters svåra bostadssituation är mycket påtaglig och därför har vi försökt att presentera förslag på hur politiken kan möjliggöra att vi kan bygga fler studentbostäder med rimliga hyror. Rapporten presenterades av författaren Caroline Szyber följt av paneldiskussion med perspektiv från både politiken, sektorn och studenterna. Leif Nysmed, riksdagsledamot (S) påpekade att rådande studentbostadssituation gör högre utbildning till en klassfråga. Med Jakob Olofsgård, riksdagsledamot (L) betonade att vi behöver respektera det rådande ekonomiska läget och inte elda på inflationen samt att det finns andra lösningar för att få till fler studentbostäder. Johan Knaust, verkställande direktör på K2A, som tillhandahåller studentbostäder på flera orter, bemötte det med att finansieringsfrågan är det som avgör när de bestämmer sig om de ska bygga eller inte. SFS ordförande Linn Svärd lyfte fram att den här frågan är avgörande för Sverige som kunskapsnation.

Det tredje seminariet, Hur kan ett nytt system för resurstilldelning till högskolan utformas?, utgick från SFS promemoria med fem förslag på utgångspunkter i en utredning av resurstilldelningssystemet. Resurstilldelning diskuterades flitigt under Almedalsveckan, men under det här seminariet fick diskussionen utgå från SFS konkreta förslag. Coco Norén, prorektor Uppsala universitet och Klara gav flera goda inspel och reaktioner på våra förslag. Men en panel av rikdagspolitiker bestående av Mats Viking (S) och Cecilia Rönn (L) kunde inte lova några förändringar av det nuvarande systemet för finansiering av högre utbildning.

SFS tredje seminarium Hur kan ett nytt system för resurstilldelning till högskolan utformas? med rikdagsledamöterna Mats Viking (S), Cecilia Rönn (L), Klara och Coco Norén, prorektor Uppsala universitet. Modererade gjorde Johannes Hylander. Foto: SFS.

Slutligen så rundade vi av dagen med det sista seminariet, Hållbar forskning och utbildning – forskningspropositionen ur ett studentperspektiv, där vi presenterade fyra viktiga punkter som vi anser behöver beaktas inför den kommande forskningspropositionen. Det är i den propositionen som regeringen beskriver sina satsningar närmare. SFS doktorandkommitté har arbetat med frågan under våren och därför presenterade kommitténs ordförande Linnéa Carlsson förslagen som bland annat handlade om finansiering, internationalisering, forskningsanknuten utbildning och högskolepedagogisk forskning. Panelsamtalet blev väldigt uppskattat eftersom vi hade perspektiv från hela sektorn. Företrädare från studenterna, fackförbund, olika lärosäten, forskningsfinansiärer och politiken fick diskutera förslagen och hur de såg på frågorna utifrån sina perspektiv. En höjdpunkt var att samtliga paneldeltagare höll upp handen när vi frågade om de ville se en förändring i utlänningslagen som gör att doktorander och forskare kan stanna i Sverige. Nu hoppas vi på förändring och att regeringen gör det som har lovats!

Linnéa Carlsson, ordförande för SFS doktorandkommitté och Jacob gör sig iordning för SFS fjärde och sista seminarium Hållbar forskning och utbildning – forskningspropositionen ur ett studentperspektiv. Foto: SFS.

Slutligen träffade vi även utbildningsminister Mats Persson. Vi pratade om studenternas prioriterade frågor, men även lärarutbildning och vi frågade om Mats reflektioner från Sveriges ordförandeskap i EU som tog slut på fredagen, precis som SFS verksamhetsår. Vi lämnade även över samtliga rapporter som vi lanserade i samband med vår seminarieserie.

Linnéa Carlsson, ordförande SFS doktorandkommitté, Jacob och Klara samt Mats Persson, Sveriges utbildningsminister. Foto: SFS.

Avslutande observationer från veckan

Något som vi har reflekterat över var att det fanns ett brett spektrum av ämnen i högskolesektorn som diskuterades. Förra året tyckte var det dels stort fokus på valet 2022, men för vår sektor var det också dominerat av omställningsstudiestödet. I år upplevde vi att flera frågor kom fram som till exempel finansiering av högre utbildning, kompetensförsörjning, lärosätenas roll i totalförsvaret, etikprövning, forskningsfinansiering men framförallt akademisk frihet och autonomi som blev väldigt påtaglig på flera seminarier. Under pågående Almedalen nåddes vi även av nyheten att regeringen hade beslutat om att dra in Vetenskapsrådets hela finansiering av utvecklingsforskning och det efter att flera forskare redan hade skickat in sina ansökningar. Akademisk frihet har diskuterats mycket på sistone och vi undrar hur diskussionen kommer att utvecklas framöver.

Sammanfattningsvis är vi från SFS tillträdande presidium nöjda med SFS vistelse i Almedalen och med det vill vi önska alla en glad sommar!