SFSFUM:s arbetssätt

I början av SFSFUM beslutar fullmäktige om dess arbetsordning. Det är denna som reglerar mötets arbets- och förhållningssätt. Då den övergripande strukturen och arbetssätten brukar vara snarlik från år till år beskrivs de på denna sida.

Varje medlemskår har rätt att skicka en delegation till SFSFUM. Delegationen leds av en delegationsledare och består av ett eller flera ombud. Var delegation kan även ha en observatör som har närvarorätt men inte yttrande-, förslags- eller yrkanderätt. Var delegation har ett antal mandat som kan ses som hur många ”röster” delegationen har i de beslut som tas under mötet. I en delegation är antalet ombud oftast färre än antalet mandat men båda dessa är proportionerliga mot hur många studenter medlemskåren representerar.

SFSFUM som möte kan ses bestå av två huvudsakliga komponenter: plenum och åsiktstorg. Under plenum sitter alla i en större hörsal och röstar bifall eller avslag på olika förslag. Men eftersom mötet ska ta ställning till många förslag diskuteras dessa oftast först på åsiktstorg. 

Under SFSFUM används mötesverktyget VoteIT. VoteIT administrerar alla motioner som läggs och används främst som verktyg för att rösta på motioner och hålla koll på talarlistan.

Under SFSFUM berörs följande övergripande områden enligt föredragningslistan som fullmäktige beslutar om:

  • Propositioner
  • Interpellationer
  • Övriga inkomna motioner
  • Val
  • Inträdes-, utträdes och uteslutningsärenden
  • Rapporter
  • Berättelser
  • Övriga punkter

Innan mötet

Innan mötet skickas handlingar ut till samtliga medlemskårer enligt den årsplanering som styrelsen beslutar om i början av ett verksamhetsår. Styrelsen lägger var år fram ett antal propositioner som är förankrade med medlemmarna på medlemsmöten innan SFSFUM. Delegationerna har rätt att yrka på dessa, eller i andra frågor, genom att inkomma med motioner.

Motioner kan läggas under mötets gång men många motioner inkommer även innan mötet. Till dessa svarar alltid styrelsen med motionssvar och om styrelsen yrkar avslag eller bifall på den inkomna motionen. Delegationer kan även inkomma med interpellationer, skriftliga frågor som styrelsen ska svara på, och svar till dessa kommer samtidigt som styrelsens motionssvar. Under mötet kan fullmäktige anse interpellationerna besvarade eller inte besvarade.

Under mötet

Plenum

I plenum sitter alla delegater, styrelsen och övriga personer av relevans i en stor hörsal. Plenum leds av fullmäktige utsett mötespresidium. Under plenum tas motioner och förslag upp till omröstning. Omröstning sker av delegater via antingen muntlig acklamation eller via VoteIT. Delegationsledaren har i VoteIT rätt att fördela hur många mandat var ombud har.

Muntlig acklamation går till så att mötespresidiet lägger fram ett förslag som delegaterna kan rösta för genom att ropa ”ja” på påståendet ”alla som är för … ropa då ja” och rösta mot genom att ropa ”ja” till påståendet ”alla som är mot … ropa då ja”. Om något ombud anser att det är för osäkert vilken sida som hade flest röster kan denna ropa ”votering”. Om votering begärs ska den alltid genomföras vilket innebär att omröstning sker via VoteIT.

För mer information om plenums arbetssätt vänligen se respektive fullmäktiges arbetsordning som kan hittas i dokumentarkivet.

Åsiktstorg

För att föra diskussion utanför plenum används åsiktstorg. På åsiktstorgen samlas ombud för att diskutera och ge stöd till motioner. Om en motion får tillräckligt stort stöd lyfts den till plenum för beslut. Även om motioner kan diskuteras i plenum riskerar mötet att gå över tiden om inte majoriteten av diskussionerna förs via åsiktstorgen.

Under åsiktstorgen finns ett antal skärmar där propositioner och motioner sätts upp som papperssidor. Vid dessa skärmar sker diskussioner om motionerna, oftast rörande att respektive motionär söker stöd för sin motion. Under var motion finns en lista där delegationer kan uttrycka sitt stöd genom att skriva sitt kårs namn och antal mandat på. Denna lista är inte formell utöver att den används som verktyg för att lyfta eller inte lyfta motionen till plenum.