Remissvar

Utbildningsdepartementet

Remissvar: Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå. SFS har inga direkta invändningar mot att en del gymnasieelever i dagsläget beviljas
undantag och får läsa kurser på högskolenivå, men möjligheten bör inte utökas.

Socialdepartementet

Delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37)

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har erbjudits lämna synpunkter på delbetänkandet av 2021 års bidragsbrottsutredning Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott - Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott till Socialdepartementet.

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Enkät med anledning av regeringsuppdrag att genomföra en översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har erbjudits att lämna sina synpunkter på UKÄ:s enkät med anledning av regeringsuppdrag att genomföra en översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor.