Remissvar

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Remissvar UHR Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2015:3) om högskoleprovet

SFS anser att de föreslagna ändringarna är mer omfattande än nödvändigt. I nuläget är föreskrifterna det enda allmänt tillgängliga dokument som beskriver hur högskoleprovet ska genomföras. Förslaget att stryka stora delar som beskriver genomförandet, medför att det blir svårare för provdeltagare och andra intressenter att veta vad de kan förvänta sig. Transparensen och rättssäkerheten minskar, vilket konsekvensutredningen inte har tagit hänsyn till. SFS ser en risk att förslaget öppnar för fler förändringar i genomförandet mellan olika provtillfällen utan att sådana förändringar behöver förankras med intressenter. SFS föreslår att endast de nödvändiga förändringarna av föreskriften genomförs och att UHR avstår från att genomföra de ytterligare ändringsförslag som innebär en större omarbetning.

Skolverket

Remiss angående förslag till ändrade programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har erbjudits lämna sina synpunkter på Skolverkets remiss avseende förslag till ändrade programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram.

Utbildningsdepartementet

I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34)

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på remissen av betänkandet I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34). Flera av utredningens förslag är bra men löser inte de grundläggande problemen. Att en så stor andel ungdomar inte slutför ett nationellt gymnasieprogram eller uppnår högskolebehörighet måste ses som ett misslyckande för Sverige som kunskapsnation. Politikens primära fokus måste vara att fler ska slutföra gymnasiet och på så sätt bli behöriga till vidare studier. Andra lösningar, exempelvis komvux eller yrkespaket inom introduktionsprogram, kan vara nödvändiga säkerhetsventiler när systemet misslyckas för att fler elever ändå ska ha en chans på arbetsmarknaden. Åtgärderna får dock inte stanna vid sådana nödlösningar och utredningen kan inte ligga till grund för gymnasiepolitikens övergripande inriktning.

Utbildningsdepartementet

Remissvar: Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå. SFS har inga direkta invändningar mot att en del gymnasieelever i dagsläget beviljas
undantag och får läsa kurser på högskolenivå, men möjligheten bör inte utökas.

Socialdepartementet

Delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37)

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har erbjudits lämna synpunkter på delbetänkandet av 2021 års bidragsbrottsutredning Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott - Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott till Socialdepartementet.

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Enkät med anledning av regeringsuppdrag att genomföra en översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har erbjudits att lämna sina synpunkter på UKÄ:s enkät med anledning av regeringsuppdrag att genomföra en översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor.