Vår politik

Kårstatusprocessen

Studenter vid universitet och högskolor representeras av studentkårer. Det kan finnas flera studentkårer vid en högskola, men studentkårerna ska alltid representera olika…

Lärarutbildningen

SFS har inga åsikter om specifika program, då vi anser att studenters efterfråga bör styra vilka utbildningar som erbjuds och där lärosätenas…

Lärosätenas autonomi

Universitet och högskolor har stor frihet att utforma sin interna organisation på det sätt som bäst passar varje lärosätes förutsättningar och behov.…

Livslångt lärande

Livslångt lärande handlar om möjligheten att utbilda sig eller vidareutbilda sig senare i livet. Förslagen för att främja detta handlar i regel…

Studentinflytande

Ett starkt, oberoende och kompetenskraftigt studentinflytande är en viktig faktor i arbetet med att säkerställa hög kvalitet inom högre utbildning. Utöver detta…

Studentkårernas finansiering

Det ligger i såväl studenternas som lärosätenas intresse att studentinflytandet fungerar. För studenternas del handlar det om att granska så att studenterna…

Studiemedel

För SFS har frågan om studiemedelssystemet varit en del av politiken sedan organisationens början. Trots ett påverkansarbete, som pågått i snart 100 år, är studiemedlet fortfarande inte utformat på ett tillfredsställande sätt eller på en rimlig nivå.

Urholkning

Under en längre tid har resurserna till högre utbildning urholkats på grund av hur systemet för resurstilldelning är konstruerat. Resurstilldelningssystemet, som är…